فشار د

a. The application of continuous force by one body on another that it is touching

2023-02-09
    اسماء بنات بىدحرف الالم ل
  1. موږ به هغه څه لاړو چې د لوړ او ټیټ میپز
  2. /١٢٥ اوتر هغه نږد ي کته وساتل شي
  3. 4
  4. 78 میلیون آمریکایی از ابتلا به فشار خون