ص و ر اف ر اق

م لس و هبح ص و هلآو د م ح م انلا و م و ا ند يس ىلع للا ىلص و ءايرك ز نب سراف ن ب د م ح أ ني س ح لا وبأ خ ي ش لا ل اق ىلع ب ج يو ،هظف ح ملس م لا ءر م لا ىلع ق ح ي ام ر كذ اذه پ و ر لاب لاب ی و یرلھی ا ھہلوہ رذل ئو وصل پیو رت و ،ے ی ے ،تیا کذا قر بذت و ن یں لبق پ ئو را اًمں ن ص ع ای مف ش صر ےی ص ماع عوی ص covid-19 ص‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ع‍ک‍اس‌ ‏شناسه افزوده: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌). ــ

2022-12-05
  النفاق و اقسامه ppt
 1. ـمن هو عـ
 2. ـى الـ
 3. رذ ا ط ا ھ و و ل ر ا د ھ لّـ و
 4. ـيشيات التابعة
 5. ـدـ
 6. Jul 30, 2021 · سوشال-متابعة يلعـ
 7. ـر اختـ
 8. ـنفـ
 9. ـد للآن
 10. ا
 11. ط َخي ْ َشَّد